Všeobecné pravidlá k súťažiam na Facebooku a Instagrame spevokolu Bratislava spieva gospel

1. Základné parametre súťaže

1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže spevokolu Bratislava spieva gospel („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje Pravidlá Súťaže.

1.2 Usporiadateľom Súťaže je je občianske združenie Bratislava spieva gospel (ďalej len „BSG“), Blumentálska 7, 81107 Bratislava, IČO: 53171012 (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá. Cieľom súťaže je podpora a propagácia aktivít usporiadateľa.

2. Doba a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž bude prebiehať od okamihu zverejnenia Súťažného príspevku („Súťažný príspevok“) na facebookovej stránke facebook.com/bratislavaspievagospel a na instagramovom profile instagram.com/bratislava_spieva_gospel/ do dňa a hodiny uvedených v texte Súťažného príspevku („Doba konania Súťaže“).

2.2 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky („Miesto konania Súťaže“).

3. Účasť v súťaži

3.1 Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba od 16 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Súťažiaci“).

3.2 Súťažiaci musí byť užívateľom Facebooku alebo Instagramu a mať po celú dobu konania Súťaže aktívny svoj osobný facebookový alebo instagramový účet, zároveň tento Súťažiaci musí spĺňať všetky pravidlá použitia Facebooku či Instagramu. V prípade zániku facebookového / instagramového účtu Súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť Súťažiaci Usporiadateľom vylúčený zo Súťaže.

3.3 Každý sa smie zúčastniť iba prostredníctvom jediného facebookového účtu na Facebooku a prostredníctvom jediného instagramového účtu na Instagrame. V prípade, že by sa ten istý Súťažiaci zúčastnil z viacerých účtov, budú všetky jeho odpovede zo všetkých účtov zo Súťaže vyradené.

3.4 Účasť v súťaži prostredníctvom facebookového / instagramového účtu inej osoby je vylúčená.

3.5 Súťažiaci potvrdzuje, že je autorom vložených komentárov.

3.6 Do Súťaže budú zaradení a Výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto Pravidlách, podľa svojho uváženia zo Súťaže vylúčiť.

3.7 Usporiadateľ má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi. Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným jednaním, alebo iným jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a sú spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.

4. Priebeh súťaže

4.1 K zahájeniu Súťaže dochádza okamihom, kedy Usporiadateľ zverejní na facebookovej stránke facebook.com/bratislavaspievagospel a na instagramovom profile instagram.com/bratislava_spieva_gospel/ príspevok so súťažnou otázkou a s výzvou k zapojeniu sa do Súťaže. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v Dobe konania Súťaže splní podmienky uvedené v zadaní, napríklad vloží komentár s odpoveďami na otázku v Súťažnom príspevku („Súťažný komentár“) pod Súťažný príspevok na facebookové stránke alebo na instagramovom profile.

4.2 Súťažiaci sa môže do každej jednotlivej Súťaže (jednotlivý príspevok na facebookovej stránke alebo na instagramovom profile) zapojiť vždy iba raz. V prípade, že Súťažiaci vloží viac Súťažných komentárov, akceptujeme iba jeho prvý Súťažný komentár.

4.3 Zo všetkých Súťažiacich na Slovensku bude po skončení Doby konania Súťaže náhodne vyžrebovaný či vybraný podľa pokynov v Súťažnom príspevku taký počet súťažiacich, aký uvádza konkrétny Súťažný príspevok. Žrebovanie vykoná Spracovateľ Súťaže, a to najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia Doby konania Súťaže.

5. Výhra v súťaži

5.1 Výhra v Súťaži je uvedená v zadaní Súťažného príspevku („Výhra“). 

5.2 (Každý) Výherca bude Spracovateľom kontaktovaný prostredníctvom facebookovej či instagramovej správy („Výzva“), a to najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia Doby konania Súťaže, prípadne bude vyzvaný ku kontaktovaniu Usporiadateľa označením v komentári pod Súťažným príspevkom.

5.3 Súťažiaci, ktorí nezískali Výhru, nebudú nijako vyrozumení.

5.4 Výherca je povinný potvrdiť svoj záujem o Výhru prostredníctvom facebookovej / instagramovej správy zo svojho osobného facebookového / instagramového účtu a postupovať podľa pokynov Spracovateľa. V prípade, že Výherca nepotvrdí svoj záujem o Výhru, nárok na uplatnenie Výhry mu zaniká.

5.5 Výhry budú Výhercovi na náklady Usporiadateľa zaslané na adresu, ktorú Výherca uviedol v odpovedi na Výzvu, alebo odovzdané Výhercovi, a to podľa pokynov Usporiadateľa. V prípade, že si Výherca Výhru neprevezme, nárok na uplatnenie Výhry mu zaniká.

5.6 Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Výhry nie je možné a Súťažiaci nemá oprávnenie sa domáhať výmeny Výhry. Usporiadateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci prípadne utrpí v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži, alebo s použitím získanej Výhry.

5.7 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na uplatnenie Výhry podľa týchto Pravidiel, alebo pokiaľ Výherca Výhru odmietne či nepotvrdí svoj záujem o Výhru, Spracovateľ vyžrebuje náhradného Výhercu, prípadne je na rozhodnutí Spracovateľa, ako s touto Výhrou naloží.

5.8 Ak Výherca pošle adresu s iným menom, než bol súťažný profil, Usporiadateľ má právo výhru neodoslať a vybrať Výhercu náhradného.

5.9 Usporiadateľ zasiela na jednu adresu maximálne jednu Výhru z jednej Súťaže, v prípade, že sa bude jednať o dvoch Výhercov na totožnej adrese. Výherca, ktorý kontaktoval Usporiadateľa / Spracovateľa ako druhý v poradí bude zo Súťaže vyradený a nahradený iným Výhercom.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Účasťou v Súťaži Súťažiaci berie na vedomie, že Usporiadateľ je ako správca osobných údajov, oprávnený jeho osobné údaje v rozsahu údajov požadovaných Usporiadateľom v súlade s týmito Pravidlami (teda v rozsahu mena, priezviska, facebookového / instagramového účtu, adresy a telefónneho čísla pre zaslanie Výhry), prípadne ďalších údajov poskytnutých Usporiadateľovi, spracovávať pre účely účasti v Súťaži, a to na dobu nevyhnutnú pre usporiadanie Súťaže, doručenie Výhry a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov.

6.2 Spracovanie osobných údajov je vykonávané Usporiadateľom, prípadne môže byť vykonávané ďalšími poskytovateľmi spracovateľských softwarových služieb a aplikácií.

6.3 Ako subjekt údajov má Súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré pre neho vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovaných osobných údajov a (v) na prenositeľnosť údajov.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.2 Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

7.3 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom internetovej siete alebo inými elektronickými prostriedkami.

7.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Pravidlá či Súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi. Každá taká zmena Pravidiel či Súťaže bude prevedená formou písomného oznámenia pod Súťažným príspevkom. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, prevažne v reakcii na okolnosti mimo primeranú kontrolu Usporiadateľa, vrátane technických alebo právnych dôvodov a za podmienok, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadov na Súťažiach.

7.5 Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook a Instagram (ďalej „Facebook“) a nijako s ňou nesúvisí. Prevádzkovateľovi Facebooku nevznikajú v spojení so Súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom Súťaže. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi a nie Facebooku.