Zásady ochrany osobných údajov občianskeho združenia Bratislava spieva gospel

Verzia 1.1

Tieto zásady sú platné odo dňa 1. 10. 2020.

Stránku bratislavaspievagospel.sk prevádzkuje občianske združenie Bratislava spieva gospel. Termíny ako „naša organizácia“, „my“, „náš“ a pod. odkazujú na občianske združenie (príp. „OZ“) Bratislava spieva gospel (príp. „BSG“).

Občianske združenie Bratislava spieva gospel berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a považujeme ju za kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera ľudí, ktorí s nami prichádzajú do styku. Chceme byť v tejto oblasti čestní a transparentní.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) publikujeme preto, aby ste videli, ako narábame s vašimi osobnými údajmi, aby ste nám mohli dôverovať a slobodne využívať príležitosti ponúkané našou organizáciou. Taktiež sa z nich dozviete, ako môžete uplatniť svoje práva v tejto oblasti.

V budúcnosti môžeme tieto Zásady aktualizovať, chceme vás preto povzbudiť, aby ste sa k nim pravidelne vracali. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad alebo s nimi nesúhlasíte, kontaktujte nás na adrese bratislavaspievagospel@gmail.com.

 

I. Stručné zhrnutie

Je dôležité, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov prečítali celé. Ak v tejto chvíli nemáte dosť času, veríme, že vám toto rýchle zhrnutie môže pomôcť:

 • Organizácia Bratislava spieva gospel je registrovaná ako občianske združenie.
 • Získavame údaje, ktoré môžu patriť medzi osobné údaje, citlivé osobné údaje alebo neo-sobné údaje.
 • Získavame údaje o osobách, s ktorými prichádzame do styku pri vykonávaní našej čin-nosti, o našich dobrovoľníkoch, podporovateľoch a iných.
 • Získavame iba také osobné údaje, ktoré potrebujeme, alebo ktoré nám pomáhajú posky-tovať najlepšie možné služby a napĺňať naše poslanie a ciele.
 • Robíme všetko pre to, aby sme osobné údaje v našich systémoch dôsledne chránili. Naša stránka má SSL (Secure Socket Layer) certifikát, ktorý zabezpečuje bezpečnú, šifrovanú dátovú komunikáciu medzi vaším počítačom a servermi. Údaje ukladáme v bezpečných úložiskách, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie.
 • Vaše osobné údaje nikdy a za žiadnych okolností nepredávame ani nezdieľame s tretími stranami pre ich vlastné (komerčné alebo nekomerčné, príp. marketingové) dôvody.
 • Osobné údaje zdieľame len tam, kde nám to prikazuje zákon, alebo so starostlivo vybra-nými sprostredkovateľmi a dôveryhodnými partnermi, ktorí nám poskytujú svoje služby (napr. s poskytovateľmi webových služieb). Naši partneri sú zmluvne zaviazaní, aby s vašimi osobnými údajmi nakladali rovnako starostlivo ako my a len v rozsahu špecifikovanom v týchto Zásadách.

 

II. Kto sme

Občianske združenie Bratislava spieva gospel je občianske združenie zaregistrované v zozname občianskych združení na sekcii Verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-59588, so sídlom Blumentálska 2724/7, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 53171012, s dátumom vzniku 23. 7. 2020.

Naše občianske združenie ponúka priestor na osobný rozvoj predovšetkým cez zborový spev. Snažíme sa budovať pestrú komunitu spevákov a hudobníkov nezávisle od ich pohlavia, rasy, vierovyznania, orientácie či sociálneho postavenia, v ktorej sa bude každý cítiť prijatý a ocenený. Prostredníctvom nášho hudobného repertoáru ponúkame jedinečný kultúrny zážitok v podaní amatérskych spevákov a profesionálnych hudobníkov. Zároveň ponúkame sprievodný program zameraný na osobný a duchovný rozvoj ľudí.

Naše fungovanie je plne závislé od sponzorských darov, grantov a individuálnych podporovateľov, ktorí nás podporujú svojimi financiami a/alebo dobrovoľníckou činnosťou.

Činnosť občianskeho združenia Bratislava spieva gospel vykonávajú dobrovoľníci.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo poštou:

Občianske združenie Bratislava spieva gospel
Blumentálska 2724/7

811 07 Bratislava

bratislavaspievagospel@gmail.com

 

III. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú údaje, ktorými je možné identifikovať konkrétnu osobu: napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo emailová adresa.

Existujú aj tzv. osobitné kategórie osobných údajov (alebo „citlivé osobné údaje“), napr. údaje o náboženskom presvedčení človeka.

V súlade s princípmi definovanými v aktuálnej legislatíve týkajúcej sa ochrany osobných údajov (GDPR) Občianske združenie Bratislava spieva gospel dohliada na to, aby boli osobné údaje:

 • získavané zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby (t. j. osoby, ktorej údaje sa spracúvajú);
 • získavané na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel;
 • primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú;
 • správne a podľa potreby aktualizované v rámci našich najlepších možností;
 • uchovávané nie dlhšie, ako je to potrebné;
 • spracovávané v súlade s právami dotknutej osoby;
 • spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje ich primeranú bezpečnosť;
 • uchovávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ sa výslovne neurčí inak.

 

IV. Ako získavame a používame vaše osobné údaje?

Získavame výlučne tie osobné údaje, ktoré potrebujeme, alebo údaje, s ktorých poskytnutím ste súhlasili. Pri každom získavaní osobných údajov budete informovaní o účele(och), pre ktorý sú dané osobné údaje spracovávané.

Osobné údaje získavame z nasledujúcich zdrojov:

1. Údaje, ktoré nám poskytujete priamo od vás:

Tieto údaje získavame napr. keď:

 • sa zapájate do našich aktivít,
 • sa zaregistrujete na naše podujatia,
 • sa prihlásite na odber našich informačných newsletterov a pod.,
 • vyplníte naše dotazníky alebo ankety,
 • finančne podporujete našu činnosť,
 • nám pošlete komentár, otázku alebo sťažnosť,
 • sa prihlásite do nášho OZ ako dobrovoľník,
 • nás kontaktujete alebo sa zapojíte do našich aktivít akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nie je vyššie uvedený. Sem patrí aj to, keď nám napr. zatelefonujete, skontaktujete nás poštou, cez elektronickú komunikáciu alebo osobne.

2. Od našich partnerov (tzv. Spracovateľov osobných údajov), ktorí pracujú v našom mene:

 • Toto sa deje napr. vtedy, keď používate nástroje alebo služby, ktoré pre nás sprostredkuje overená organizácia konajúca v našom mene a výlučne na základe nami stanovených pravidiel.

3. Od tretích strán:

 • Môžeme o vás získať osobné údaje od tretích strán, ktorým ste dali súhlas na zdieľanie vašich údajov, napr. keď sa rozhodnete podporovať nás cez darovacie stránky.

4. Údaje z verejne dostupných zdrojov:

 • Môžeme získať vaše verejne dostupné osobné údaje zo sociálnych sietí a služieb elektronického prenosu správ.

Osobné údaje, ktoré môžeme získať, závisia od vašich osobných nastavení ochrany súkromia na každej z týchto platforiem. Ak chcete zistiť, ako s vašimi osobnými údajmi nakladajú tieto platformy, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

 

V. Aké typy údajov získavame?

Získavame dva typy údajov:

1. Osobné údaje

Na vaše osobné údaje sa pýtame vtedy, keď vám chceme poskytnúť službu, o ktorú ste prejavili záujem: napr. zaslať vám informácie alebo spracovať váš finančný dar. Patria sem:

 • identifikačné údaje, vrátane vášho mena, dátumu narodenia, pohlavia,
 • kontaktné údaje, vrátane adresy, telefónneho čísla a kontaktu v službách elektronického prenosu správ,
 • finančné údaje, vrátane čísla účtu a banky,
 • historické údaje o finančných transakciách, vrátane platieb a darov, ktoré ste nám zaslali; podrobností ohľadom produktov a služieb, za ktoré ste nám zaplatili,
 • marketingové a komunikačné údaje, vrátane preferencií ohľadom prijímania marketingových správ od nás a komunikačných preferencií,
 • žiadosti a preferencie, vrátane obmedzení v stravovaní a preferencií ohľadom ubytovania či uverejňovania fotografií a/alebo videí.

2. Osobitná kategória osobných údajov (tzv. „citlivé osobné údaje“)

Naše občianske združenie môže spracovávať aj osobitnú kategóriu osobných údajov (napr. informácie o náboženských presvedčeniach a viere), aby sme vám mohli poskytnúť relevantné informácie, poradenstvo, psychickú alebo modlitebnú podporu, prípadne aby sme mohli posúdiť vašu spôsobilosť spolupracovať s nami. Taktiež môžeme spracovávať informácie, ktoré sa vy sami rozhodnete s nami zdieľať ohľadom vášho osobného života a okolností. Tieto údaje nebudú poskytnuté nikomu bez vášho písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu.

 • Keď sa s nami skontaktujete za účelom duchovného poradenstva, je úplne na vás, aké informácie sa nám rozhodnete zdeliť. Môžeme si pritom robiť súkromné poznámky, na základe ktorých vám potom poskytneme duchovnú pomoc alebo podporu. Ak si neželáte, aby sme si robili poznámky, prosím, dajte nám kedykoľvek vedieť.

Deti do 16 rokov

Naše služby sú určené pre osoby nad 16 rokov. Keď sa dieťa mladšie ako 16 rokov pokúsi registrovať sa na naše akcie, prihlásiť sa na odber našich informačných materiálov, vyplniť dotazník atď., čo je podmienené zaslaním osobných údajov, jeho rodič alebo zákonný zástupca mu musí poskytnúť alebo schváliť súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov.

Rodič alebo zákonný zástupca má právo kedykoľvek nás požiadať, aby sme údaje získané od jeho dieťaťa odstránili z našej databázy. Ak zistíme, že sme nechtiac získali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez súhlasu jeho rodiča, tieto osobné údaje budú z našej databázy bezodkladne vymazané.

 

VI. Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby sme vám zabezpečili čo najlepšie služby. Existuje viacero právnych základov, na základe ktorých spracúvame vaše osobné údaje (napr. váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, alebo keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a nami, či plnenie našej zákonnej povinnosti). Ďalším dôvodom na spracovanie osobných údajov sú tzv. oprávnené záujmy prevádzkovateľa, t. j. OZ Bratislava spieva gospel. To znamená, že jedným z dôvodov, prečo môžeme spracúvať vaše osobné údaje, je náš oprávnený záujem pomôcť vám rozvíjať sa vo vašom duchovnom živote. Keď spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe oprávnených záujmov, dôsledne prihliadame na vaše práva a záujmy.

V nasledujúcej tabuľke nájdete opis toho, ako spracúvame vaše osobné údaje, aké typy osobných údajov spracúvame a na akom právnom základe. Pri položkách založených na „oprávnenom záujme“ je tento záujem ďalej vysvetlený.

Na aký účel používame vaše osobné údaje
O aké typy osobných údajov ide (podrobnejší popis týchto kategórií údajov nájdete v časti V.)
Právny základ
Podrobnosti týkajúce sa našich oprávnených záujmov
Správa kontaktov v našej organizácii
identifikačné údaje; kontaktné údaje; marketingové/ komunikačné údaje; žiadosti a preferencie;
Súhlas
Registrácia a účasť na našich akciách
identifikačné údaje; kontaktné údaje; marketingové/ komunikačné údaje; žiadosti a preferencie
Plnenie zmluvy
Elektronická marketingová komunikácia
identifikačné údaje; kontaktné údaje; marketingové/ komunikačné údaje
Súhlas, príp. oprávnený záujem
Pokiaľ ste s nami vstúpili do vzťahu (ako účastník na našich aktivitách alebo sponzor), môžeme vám zasielať relevantné informácie o ďalších službách a ponukách.
Duchovné vedenie a podpora
identifikačné údaje; kontaktné údaje; údaje o vašej viere a okolnostiach; žiadosti a preferencie
Oprávnený záujem
Poskytnúť vám duchovné vedenie a podporu; modliť sa za vás; poskytnúť vám zdroje a aktivity, ktoré vám pomôžu duchovne rásť
Prihlasovanie na dobrovoľnícku činnosť
identifikačné údaje; kontaktné údaje; aplikačné údaje, príp. údaje o vašej viere
Súhlas a oprávnený záujem
Ak sa prihlasujete na dobrovoľníctvo v oblasti duchovnej pomoci, je v našom záujme nastaviť adekvátny duchovný a morálny filter pri výbere našich spolupracovníkov
Získavanie finančnej a nefinančnej podpory a informovanie podporovateľov o prínosoch ich podpory
identifikačné údaje; kontaktné údaje; finančné údaje; údaje o finančných transakciách; informácie o viere a okolnostiach; žiadosti a preferencie
Súhlas v prípade elektronickej komunikácie, oprávnený záujem v prípade fyzickej pošty
Poskytnúť vám príležitosť na spoluprácu s nami prostredníctvom finančnej a modlitebnej podpory a na vzájomnú komunikáciu o výsledkoch našej činnosti
Spracovanie finančných darov
identifikačné údaje; kontaktné údaje; finančné údaje; údaje o finančných
Plnenie zmluvy
Podpora a rozširovanie našej misijnej činnosti, napr. ak ste sa s nami podelili o svoj príbeh a/alebo ste nám dali súhlas na použitie vašej fotografie v našich propagačných materiáloch
identifikačné údaje; fotografia a/alebo videozáznam; údaje o polohe; informácie o vašej viere a okolnostiach
Súhlas
Spracovanie žiadostí, spätnej väzby a sťažností a reakcia na ne
Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; historické údaje o transakciách
Plnenie zákonnej povinnosti

 

VII. Ako a kedy zdieľame vaše údaje?

Vo všeobecnosti platí, že bez vášho súhlasu nezverejňujeme ani nezdieľame vaše osobné údaje s nikým mimo našej organizácie. V niektorých prípadoch zdieľame osobné údaje našich klientov s dôveryhodnými partnermi a spoločnosťami, ktoré pracujú v našom mene a umožňujú naše zákonné, bezpečné a efektívne fungovanie, aby ste od nás mohli dostať čo najkvalitnejšie služby. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že zdieľame osobné údaje našich klientov tam, kde nám to ukladá zákon, napr. v spolupráci s políciou či regulačným orgánom.

S našimi sprostredkovateľmi máme podpísané štandardné zmluvné doložky, v ktorých sa zaväzujú spracúvať vaše osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi, dodržiavať zásadu mlčanlivosti a presadzovať zákonný prenos údajov na medzinárodnej úrovni.

K vašim osobným údajom môžu mať prístup:

 • Dobrovoľníci OZ Bratislava spieva gospel;
 • Orgány verejnej moci alebo regulačné orgány (napr. orgány činné v trestnom konaní za účelom prevencie alebo odhalenia trestného činu; tiesňové služby, ak máme dôvod domnievať sa, že existuje riziko vážneho poškodenia vášho zdravia alebo zdravia inej osoby a pod.);
 • Naši partneri a dodávatelia, ako sú napr. poskytovatelia cloudových a hostingových služieb (napr. Google), poskytovatelia emailových marketingových služieb (napr. Mailchimp), spoločnosti, ktoré nám pomáhajú pri spracovaní vašich finančných darov a pod.

Títo sprostredkovatelia konajú len na základe od nás prijatých písomných pokynov a pred podpísaním spolupráce prechádzajú striktným overovacím procesom. Záväzky obsiahnuté v našich zmluvách s nimi sú v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a so všetkými príslušnými zákonmi.

Nikdy nezdieľame vaše údaje so žiadnymi tretími stranami pre ich vlastné účely. Nedovoľujeme žiadnej tretej strane, aby používali vaše osobné údaje na svoje vlastné marketingové alebo komerčné účely. Preto nikdy neobdržíte marketingovú komunikáciu od iných firiem, misijných či charitatívnych organizácií z dôvodu, že by sme im my poskytli vaše osobné údaje.

 

VIII. Ako dlho budeme vaše údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, resp. na čas potrebný na dodržanie akýchkoľvek právnych, daňových alebo ohlasovacích povinností, prípadne kým sa nerozhodnete odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, než je potrebné, a to max. do 6 rokov od vašej poslednej interakcie s nami (napr. od vašej registrácie na nejakú akciu, poskytnutia finančného daru a pod.) Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako 6 rokov v prípade, že ich nemôžeme z právnych alebo technických dôvodov odstrániť. Ak sa tak udeje, urobíme všetko pre to, aby bolo vaše súkromie aj naďalej chránené.

 

IX. Bezpečnosť: Ako chránime vaše údaje?

Zabezpečenie vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Zaviedli sme potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodnou stratou, pozmenením, odhalením alebo zneužitím, či pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Patria sem technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli všetky zhromažďované údaje bezpečne uložené a spracúvané.

Napríklad v prípade našich digitálnych nástrojov, ktoré vyžadujú získavanie alebo zobrazovanie osobných alebo citlivých osobných údajov, sa vyžaduje pripojenie SSL (Secured Socket Layer), aby sa zabezpečilo, že údaje sú pri prenose do prehliadača zašifrované.

Občianske združenie Bratislava spieva gospel uchováva svoje údaje v zabezpečených databázach. Prístup k osobným údajom obmedzujeme len na tých spolupracovníkov, ktorí ho reálne potrebujú, a dbáme na to, aby naši spolupracovníci vedeli, že tieto údaje smú používať iba v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Pravidelne kontrolujeme zoznamy ľudí, ktorí majú oprávnenie na prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame, aby sme zabezpečili, že tieto údaje budú k dispozícii iba poučeným oprávneným osobám.

Všetky fyzické dokumenty s osobnými údajmi sú v čo najkratšom možnom čase digitalizované a skartované.

V prípade akéhokoľvek podozrenia ohľadom úniku osobných údajov máme stanovené postupy a v súlade s našimi zákonnými povinnosťami o ňom budeme bezodkladne informovať vás aj príslušný regulačný orgán.

 

X. Ako zmeniť spôsob, akým vás kontaktujeme

Vaše osobné preferencie a presnosť vašich osobných údajov sú pre nás nanajvýš dôležité. Ak od nás nechcete dostávať žiadne informácie alebo chcete aktualizovať svoje osobné údaje, môžete nás kontaktovať:

E-mailom: bratislavaspievagospel@gmail.com

Telefonicky: +421 ​904 651 606

Poštou: OZ Bratislava spieva gospel, Blumentálska 2724/7, 811 07 Bratislava

Každý marketingový e-mail, ktorý vám pošleme, obsahuje informácie o tom, ako sa môžete odhlásiť z e-mailovej komunikácie.

 

XI. Vaše práva

Legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov vám poskytuje rôzne práva, ktoré sú podrobnejšie rozobrané nižšie. Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv alebo podať sťažnosť, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie.

Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní od jej prijatia. Pred vybavením vašej žiadosti vás môžeme požiadať o fotokópiu vášho dokladu totožnosti, aby sme sa uistili, že neúmyselne neposkytujeme vaše osobné informácie niekomu inému.

Prosím, berte na vedomie, že vaša žiadosť sa môže týkať výlučne vašich vlastných osobných údajov (resp. údajov vášho dieťaťa do 16 rokov).

Máte právo na nasledujúce úkony:

Oprava osobných údajov

Ak chcete opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje, môžete nás o to kedykoľvek požiadať. Nezabudnite nám poskytnúť všetky potrebné informácie, aby sme mohli vyhovieť vašej žiadosti (vrátane starých aj aktuálnych údajov).

Prístup k vašim osobným údajom

Môžete požiadať o podrobnosti ohľadom toho, aké osobné údaje o vás uchovávame. My vám vieme potvrdiť, či spracúvame vaše osobné údaje, a poskytnúť vám ďalšie podrobnosti vrátane toho, aké údaje o vás máme, kde sme ich získali, na aký účel ich spracúvame (vrátane právneho základu pre ich spracovanie), či boli poskytnuté inému príjemcovi a ako dlho ich plánujeme uchovávať.

Ak si chcete uplatniť toto právo, kontaktujte nás spôsobom uvedeným nižšie. Kópiu vašich osobných údajov vám poskytneme bezplatne. OZ Bratislava spieva gospel vám odpovie do 30 dní za predpokladu, že vaša žiadosť obsahuje správne kontaktné údaje a platný doklad totožnosti. Môžeme vám účtovať poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov, ak požiadate o viac kópií tých istých informácií alebo ak sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané.

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, kontaktujte nás spôsobom uvedeným nižšie, a radi prešetríme vaše obavy.

Vymazanie osobných údajov

Na vašu žiadosť odstránime vaše osobné údaje, ak:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonával, a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • ste úspešne namietali spracúvanie svojich osobných údajov (viď nižšie);
 • boli vaše osobné údaje spracúvané nezákonne; alebo
 • sme povinní vymazať vaše osobné údaje, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

Žiadosti o vymazanie osobných údajov posudzujeme na individuálnej báze a je možné, že nebudeme môcť vyhovieť vašej žiadosti, ak je spracúvanie vašich osobných údajov potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie;
 • na splnenie našich zákonných povinností;
 • na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku; alebo
 • z dôvodov verejného záujmu.

V takom prípade vás upozorníme na dôvody, prečo bola vaša žiadosť zamietnutá.

Obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • namietate správnosť a presnosť vašich osobných údajov;
 • vaše osobné údaje boli spracované nezákonne a vy požadujete obmedzenie použitia, a nie výmaz vašich osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme spracúvať, ale vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku; alebo
 • namietate spracúvanie vašich osobných údajov na právnom základe nášho oprávneného záujmu – až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane neprevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie vašich osobných údajov obmedzilo na základe niektorého z horeuvedených dôvodov, stále môžeme uchovať vaše osobné údaje na účel uplatnenia právneho nároku alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prenosnosť osobných informácií

Môžete nás požiadať, aby sme vám poslali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, ak:

 • ste nám vy poskytli svoje osobné údaje;
 • je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo sa vyžaduje na plnenie zmluvy.

Námietky proti určitým typom spracovania osobných údajov

Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe našich oprávnených záujmov, máte právo namietať proti tomuto spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ak máte pocit, že to má dopad na vaše základné práva a slobody.

Odvolanie súhlasu

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na účel našich oprávnených záujmov, ale ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli, odvolať. Vašu požiadavku promptne vybavíme.

Ak svoj súhlas odvoláte, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z našich materiálov či služieb. Kedykoľvek máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely a my vašej žiadosti bezodkladne vyhovieme.

Ako podať sťažnosť alebo požiadať o informácie

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prípadne ak máte podozrenie, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu vašich osobných údajov alebo došlo k zneužitiu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na:

Občianske združenie Bratislava spieva gospel

Blumentálska 2724/7, 811 07 Bratislava

bratislavaspievagospel@gmail.com

Ak nebudete s prijatou odpoveďou spokojný, následne môžete podať podnet na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

XII. Môžu sa tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť?

Z času na čas môžeme tieto zásady aktualizovať, meniť alebo dopĺňať, preto vám odporúčame, aby ste si ich pravidelne čítali. O zásadnejších zmenách v nakladaní s osobnými informáciami vás budeme informovať uverejnením oznamu na našich stránkach.

Môžeme vás však ubezpečiť, že tieto zmeny sa nebudú vzťahovať na náš základný princíp: vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám a dbáme o ich bezpečnosť.