Pravidlá spevokolu Bratislava spieva gospel

 

I. Informácie o účasti a registrácia

Spevokol Bratislava spieva gospel (ďalej iba „BSG“) prevádzkuje občianske združenie Bratislava spieva gospel. Spevokol je otvorený pre spevákov vo veku od 16 do 99 rokov a funguje sezónne. Od účastníkov BSG sa očakáva, že sa pri registrácii zaviažu na 1 celú sezónu. Jedna sezóna spravidla trvá 10 týždňov a jej začiatok a koniec je vždy uvedený na webstránke BratislavaSpievaGospel.sk

Konkurzy

Do spevokolu sú speváci prijímaní bez konkurzu. Sólistov si vyberá umelecký vedúci na základe konkurzu, ktorý sa koná niekoľko týždňov po začiatku nácvikov.

Registračný poplatok

Účasť v spevokole je podmienená zaplatením registračného poplatku na danú sezónu. Ten pokrýva spevácke vzdelávanie pod vedením profesionálnych umeleckých vedúcich, možnosť vystupovať na koncertoch BSG a občerstvenie počas nácvikov. 

Registrácia spevákov do spevokolu prebieha online a nadobúda účinnosť až po zaplatení registračného poplatku. Informácie o výške registračného poplatku nájdete na webstránke BSG. 

Špeciálne zľavy

  • Zľava 1+1

Ak spevák pozve do spevokolu nového speváka, ktorý v registračnom formulári uvedie meno pozývajúceho speváka, obom bude vrátená suma 10 eur z vopred zaplateného registračného poplatku. Za nového speváka považujeme osobu, ktorá ešte nikdy nebola zaregistrovaná v spevokole BSG (nezávisle od toho, či danú sezónu ukončila, alebo nie), resp. ešte nikdy nespievala na BSG OpenAir. Túto zľavu je možné uplatniť len raz a nekumuluje sa s inými zľavami. 

  • Študentská zľava

Nárok na študentskú zľavu majú študenti, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v SR v dennej forme štúdia vo veku od 16 do 26 rokov, pokiaľ nie sú trvalo zárobkovo činní. Nárok na zľavu študent preukazuje zaslaním kópie svojho študentského preukazu na adresu info@bratislavaspievagospel.sk

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termíny či výšku poplatku (vrátane špeciálnych zliav) v prípade nepredvídateľných a neplánovaných okolností. 

Registrácia môže byť kedykoľvek ukončená, ak sa dosiahnu kapacitné limity spevokolu. Aktuálne informácie nájdete vždy na webstránke spevokolu.

Pravidlá vrátenia registračného poplatku

  • Odstúpenie do 14 dní

V prípade, že si spevák účasť na nácvikoch BSG rozmyslí, má nárok na vrátenie plnej výšky registračného poplatku do 14 dní od jeho zaplatenia. Organizátor sa zaväzuje uhradený poplatok vrátiť najneskôr do 14 dní od obdržania žiadosti o jeho vrátenie. 

  • Odstúpenie neskôr

Od prihlásených spevákov BSG očakáva, že absolvujú celú sezonu nácvikov, vrátane koncertov. Výnimkou sú závažné životné okolnosti, ktoré môžu niekomu zabrániť v ďalšej účasti. Medzi závažné okolnosti môže patriť napr. presťahovanie sa mimo Bratislavy a jej blízkeho okolia, tragická udalosť v rodine a iné životné situácie, ktoré sa posudzujú individuálne, v spolupráci s koordinátorom projektu BSG. Pri závažných okolnostiach má spevák nárok na vrátenie 80% z alikvotnej čiastky registračného poplatku. Počas posledných 3 týždňov sezóny sa už peniaze nevracajú.

Neočakávané konflikty v rozvrhu ani bežné choroby nepredstavujú závažnú životnú okolnosť.

 

II. Nácviky

Dochádzka na pravidelných nácvikoch 

V snahe o udržanie vysokej úrovne hudobného prejavu a priebežného napredovania spevokolu sa na každom nácviku sleduje dochádzka spevákov. Účastníci spevokolu môžu zameškať max. 1 nácvik za sezónu. Zameškanie vyššieho počtu nácvikov môže mať za následok, že účastníkovi nebude umožnené vystúpiť na koncerte, pokiaľ sa s koordinátorom BSG nedohodne na osobitných podmienkach.

Dochádzka na špeciálnych nácvikoch

Účasť na víkendovom nácviku, nácviku s kapelou a generálke je povinná. Účastníci, ktorí bez súhlasu koordinátora projektu vymeškajú koncertnú skúšku alebo inú povinnú skúšku, nebudú môcť účinkovať na koncerte.

Očakávania od spevákov

Od účastníkov sa očakáva, že:

  • sa počas nácvikov plne sústredia na pokyny hudobného vedúceho
  • zdržia sa rozhovorov alebo nevhodného správania
  • vypnú a odložia si mobilné telefóny 
  • majú poruke písacie potreby a robia si poznámky na lepšie zapamätanie pokynov hudobného vedúceho

Návštevníci na nácvikoch

Do skúšobných priestorov môžu vstúpiť len zaregistrovaní speváci BSG a dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri nácviku.

 

III. Koncerty

Od spevákov sa očakáva účasť na všetkých koncerných vystúpeniach BSG.

Všetci speváci musia mať počas všetkých koncertov oblečené koncertné oblečenie. Koncertné oblečenie bude oznámené počas nácvikov. 

 

IV. Zásady používania sociálnych sietí

BSG využíva webstránku sociálne siete na komunikáciu so svojimi fanúšikmi, divákmi a podporovateľmi. BSG prevádzkuje nasledovné oficiálne webové stránky a stránky sociálnych médií: Webstránka, Facebook - verejný účet, Facebook - uzavretá skupina spevákov, Instagram, YouTube.

V záujme toho, aby sa súkromné účty a kanály účastníkov BSG mylne nepovažovali za oficiálne stránky BSG, účastníci súhlasia s tým, že bez predchádzajúceho povolenia vedenia BSG nebudú používať názvy, skratky, logá a/alebo značky BSG pri pomenovaní svojich súkromných sociálnych médií a webových stránok, ktoré by mohli poskytovať nepresné informácie a spôsobovať zmätok medzi účastníkmi. 

Zverejňovanie nahrávok

Je povolené zverejňovanie krátkych videí (do 30 sek.) z nácvikov a koncertov na súkromných účtoch účastníkov BSG. Pri ich zverejnení odporúčame označiť/linkovať účet BSG, za účelom budovania popularity spevokolu na sociálnych sieťach. 

Zároveň však nie je povolené zverejňovanie dlhších záznamov z nácvikov alebo koncertu. Pred koncertami chceme zachovať element prekvapenia pre divákov a v záujme budovania dobrého mena spevokolu Bratislava spieva gospel chceme zverejňovať audio- a videozáznamy vo vysokej kvalite dodané dojednanými technikmi.

Zverejňovanie fotografií a videí spevákov

Počas nácvikov a koncertov sa vyhotovujú audiovizuálne záznamy a fotografie, ktoré môžu byť zverejnené na webstránke a sociálnych sieťach OZ Bratislava spieva gospel a jej mediálnych partnerov, príp. v iných materiáloch dokumentujúcich činnosť OZ Bratislava spieva gospel. Speváci a hudobníci musia preto súhlasiť so zverejnením svojich fotografií a videí z nácvikov a koncertov. 

 

V. Honoráre

Speváci BSG berú na vedomie, že pokiaľ neuzavrú osobitnú zmluvu s organizátorom BSG, nemajú nárok na žiadnu kompenzáciu ani honorár za akékoľvek nahrávky, fotografie, videá či vystúpenia, na ktorých sa zúčastnili. Takéto honoráre totiž nezískava ani samotný spevokol BSG, keďže funguje na neziskovej báze.